KolorFund Pályázati Alap – A vállalkozások innovatív fejlesztésének támogatására Kazincbarcikán (2018)

  

A támogatás célja

A Pályázati Alap célja, hogy fejlesztési célú támogatással ösztönözze Kazincbarcikán mikro-, kisvállalkozások megújulását, innovatív fejlesztéseit új termék, vagy szolgáltatások fejlesztésének bevezetésének társfinanszírozásával. A vállalkozások működésének stabilizálásával és eredményességük javulásával hozzájárulhatnak Kazincbarcikán új munkahelyek teremtéséhez.

A rendelkezésre álló forrás

A fejlesztési célú vissza nem térítendő támogatás rendelkezésre álló keretösszege: 20.000.000.- Ft.

A támogatás összege

A benyújtott pályázatok által igényelhető támogatás:

 • minimális összege: 500.000.- Ft.
 • maximális összege: 3.000.000.- Ft.

A támogatás mértéke, támogatási intenzitás

A Pályázati Alapból igényelhető maximális támogatás a projekt összköltségének 60%-a, de legfeljebb 3.000.000.- Ft.

A lehetséges projekt végrehajtók köre

A támogatásra kizárólag a Kazincbarcika város közigazgatási területén belül tevékenységet végző, vagy a városban letelepülést és munkavégzést tervező vállalkozások jelentkezhetnek.

Konzultációs időpontok

A pályázatot benyújtani tervező vállalkozások képviselői az alábbi időpontokban vehetnek részt előzetes bejelentkezés alapján:

 • 2018. május 24. (csütörtök) 9:00-11.00
 • 2018. június 7.   (csütörtök) 9:00-11.00
 • 2018. június 14. (csütörtök) 9:00-11.00

A konzultációra jelentkezni a palyazatialap@kazincbarcika.hu emailcímen lehet.

A pályázatok benyújtási határideje

2018. június 15. 11:30. helye: Kazincbarcika Város Önkormányzata, 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. 207. szoba.

 

Pályázati dokumentumok

KolorFund Pályázati Felhívás és Útmutató

KolorFund Pályázati Alap eljárásrend

A pályázat részeként benyújtandó dokumentumok:

 • KolorFund Projekt adatlap
 • KolorFund Költségvetés
 • KolorFund I. melléklet: A Pályázó nyilatkozata a kizáró okok fenn nem állásáról
 • KolorFund II. melléklet: Nyilatkozat az önerő biztosításáról
 • KolorFund III. melléklet: Összeférhetetlenségre vonatkozó nyilatkozat
 • A szervezet/intézmény létesítő okiratának, bírósági nyilvántartásba vételét elrendelő jogerős bírósági végzésének a másolata (Az iratokat lehet egyszerű másolatban benyújtani, a szervezet képviselőjének arra irányuló nyilatkozatával (rávezetett záradékával) együtt, hogy a másolati iratok az eredetivel mindenben megegyeznek.)
 • A szervezet/intézmény képviseletében eljárni jogosult személy aláírási címpéldányának egyszerű másolati példánya.;
 • Legutolsó jóváhagyott (taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott és közzétett) éves beszámoló (20165 és 20176. év), amennyiben az nem került feltöltésre a www.ebeszamolo. kim.gov.hu oldalra, illetve a közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok általi jóváhagyását igazoló dokumentum.
 • Kazincbarcika Város Önkormányzata Gazdálkodási Osztályának, a Barcika Centrum Kft, továbbá az önkormányzati intézményeknek a nyilatkozata arról, hogy a pályázónak nincs semmilyen lejárt esedékességű, 60 napot meghaladó tartozása az adott szervezettel szemben.
 • 200.000.- Ft értéket meghaladó eszközbeszerzések költségeit alátámasztó dokumentumok (200.001 Ft-500.000 Ft között 1 ajánlat, 500.001 Ft felett 3 egyértelműen összehasonlítható árajánlat): pl. Projekt Végrehajtó nevére szóló árajánlatok vagy nyilvánosan hozzáférhető árak alapján kalkulált költségek.
 • A pályázati cél megvalósításához szükséges és már rendelkezésre álló szerződések, nyilatkozatok, valamint jogerős hatósági engedélyek és hatósági nyilvántartásba bejegyző jogerős határozatok másolata

 

A pályázat elszámolásához kapcsolódó dokumentumok

A pályázat lezárásához, a költségek elszámolásához, a támogatás lehívásához szükséges dokumentumok:

 • Záró jelentés és beszámoló
 • A Költségek igazolására szolgáló dokumentumok cégszerű aláírással hitelesített másolata
  • ajánlatok (megfelelő érvényességgel (tartalmazhatja a pályázati dokumentáció is)
  • ajánlatok értékelése
  • megrendelő vagy szerződés
  • záradékolt számlák hitelesített másolata
  • önrész és támogatási rész kifizetését igazoló bank bizonylat, pénztárbizonylat (a kifizetések bizonylatai)
  • teljesítés-igazolás, átadás-átvételi, elismervény, üzemebe helyezési nyilatkozat
  • eszköz-beszerzésnél számviteli analitikus nyilvántartás, mely a gép aktiválására vonatkozik.
 • Köztartozásmentesség igazolása (adóigazolás)
 • Fotó dokumentáció

Arculati kézikönyv (tájékoztató tábla elhelyezéséhez és az eszközök matricázásához)

Számlák záradékolása: A számlák vagy egyéb, a gazdasági eseményt hitelesen dokumentáló bizonylatok (pl. bérjegyzék) eredeti példányát kérjük záradékolni az alábbi elemek rávezetésével (ezen adatokat tartalmazó matrica használata nem elfogadható):

 • „A KolorFund Pályázati Alap keretében támogatás elszámolására benyújtásra került”;
 • a projektazonosítószám;
 • az elszámolni kívánt támogatási összeg (amennyiben nem a számla teljes összege kerül elszámolásra).

Az eredeti záradékolt példányról kérünk másolatot készíteni, és ezt a másolatot szükséges hitelesíteni „az eredetivel mindenben megegyező másolat” felirattal vagy bélyegzővel és a szervezet hivatalos képviselőjének/meghatalmazottjának (meghatalmazás csatolása) cégszerű aláírásával. A másolaton minden adat jól olvasható, beazonosítható legyen. Minden benyújtásra kerülő dokumentumot cégszerűen hitelesíteni szükséges.

 

Támogatott projektek

1. pályázati kör (2017)

 

Projekt száma Kisprojekt kedvezményezett Projekt címe Projekt összköltsége Támogatás összege
KFPA-2017-02 Fignár Zoltán E.V. Fignár Grafika technológiai fejlesztése Kazincbarcikán 4 296 600 2 577 960
KFPA-2017-03 Forgó József E.V. Villamossági kivitelezés eszközbeszerzése 1 430 565 858 339
KFPA-2017-05 Triász Kft. Kapacitás bővítés és technológia fejlesztés a Triász Kft-nél 5 000 000 2 700 000
KFPA-2017-06 Takács-Fülöp Emese Eszközbeszerzés kézzel festett kőtáblák készítéséhez/ forgalmazásához 1 027 500 616 500

 

A KolorFund Pályázati Alap előtti pályázati konstrukciója és eredményei

A SVÁJCI ALAP

A Svájci Hozzájárulási Program támogatásával a svájci projekt keretében, annak egyik gazdaságfejlesztési projektelemeként 2013 szeptemberében nyílt meg a „Vállalkozások munkahelyteremtést szolgáló támogatása a Kazincbarcikai kistérségben” című pályázati alap (ún. “Svájci Alap”). Ennek teljes vissza nem térítendő támogatási összege mintegy 238 millió Ft, melyre négy körben lehetett pályázni.

A program prioritásai és céljai:

 1. Az info‐kommunikációs technológiákhoz, kreatív iparágakhoz kapcsolódó és távmunkán alapuló üzleti szolgáltató tevékenységek létrehozása.
 2. Új termékek fejlesztése, illetve bevezetése a műanyagipari feldolgozó, vegyipari ágazatban és gépiparban.
 3. A turisztikai szolgáltatások (szálláshely és melegkonyhás vendéglátás) színvonalának javítását (pl. kategóriaváltással) és kapacitásának bővítését szolgáló beruházások támogatása, melyek térben vagy együttes szolgáltatás‐kínálatban illeszkednek a projekt keretében megvalósítani tervezett tevékenységekhez, így a turisztikai vonzerőfejlesztés és kistérségi promóció témákhoz (Kolorcity‐koncepció)
 4. Kezdő vállalkozások elindításának, illetve mikro‐vállalkozások növekedésének és innovatív tevékenységeinek ösztönzése.

A vissza nem térítendő támogatás mértéke függ a megpályázott prioritástól és a vállalkozási formától, valamint a támogatás jogcímétől.

A támogatásra négy körben lehetett pályázni.

 

Támogatott projektek

1. pályázati kör (2013)

 

Projekt száma Kisprojekt kedvezményezett Projekt címe Projekt összköltsége Támogatás összege
SH/1/1-2013-001 Flexinform Kft. Integrált sportinformatikai rendszer-fejlesztés 6 100 000 Ft 6 100 000 Ft
SH/1/1-2013-004 Prototech Gold Kft. Additív gyártástechnológia telepítése Kazincbarcikán 6 288 000 Ft 6 288 000 Ft
SH/1/1-2013-005 Gyenes János Tudományos játékok háza Kazincbarcikán 6 299 213 Ft 6 299 213 Ft
SH/1/1-2013-014 Makkai-Németh Kft. Geotechnikai beruházás a Makkai-Németh kft-nél 4 205 000 Ft 4 205 000 Ft
SH/1/1-2013-018 Bencze Boglárka “Foltos Boglár” 3 478 460 Ft 3 478 460 Ft
SH/1/1-2013-019 Lalák Angelika KERÁMIA MŰHELY 2 358 250 Ft 2 358 250 Ft
SH/1/1-2013-020 Halbo Mce Zrt. Acél tartószerkezetek gyártása 17 800 741 Ft 8 900 371 Ft

 

2. pályázati kör (2014)

 

Projekt száma Kisprojekt kedvezményezett Projekt címe Projekt összköltsége Támogatás összege
SH/1/1-2014-002 MEDSENSOR Kft. Orvostechnikai szerviz kialakítása                  16 875 114 6 967 785
SH/1/1-2014-004 Dobrosi Zsolt ECO projekt: Új irodatechnológiai és informatikai berendezések elterjesztése, virtuális felhő rendszeren keresztüli adminisztrációs feladatok elvégzése                    8 000 000             4 052 109
SH/1/1-2014-006 RDI Kft. Gépészeti és műanyagipari innovatív műhely létesítése Kazincbarcikán                    7 974 319             5 789 291
SH/1/1-2014-008 Kre-Aktivitás Kft. Földmérési (geodéziai) szolgáltatás indítása magán- és jogi személyek részére                    7 859 100             3 949 560
SH/1/1-2014-011 Dental Tech-Art Kft. Komplett allergiamentes fogpótlások 7 144 570             5 180 120

 

SH/1/1-2014-013 Green Plan Energy Kft. A gyártási kapacitás növelése a Green Plan Energy Kft-nél: a Solar-LED üzletág fejlesztése  

31 657 600

          12 821 900
SH/1/1-2014-017 Roskó-Autó Kft. Roskó-Autó kft. Technológia és munkaerő fejlesztése                    5 741 956             3 489 506
SH/1/1-2014-018 Biopolus Műhely kft. Biopolus műgyökérzet prototípus gyártás beindítása és optimalizálása                  33 200 000           16 600 000
SH/1/1-2014-019 Humán Kft. Help Desk és Ügyfélközpont kialakítása                  10 972 051             2 873 616

 

3. pályázati kör (2015)

 

Projekt száma Kisprojekt kedvezményezett Projekt címe Projekt összköltsége Támogatás összege
SH/1/1-2015-003 Prototech Gold Kft. Innovatív gyártási és anyagvizsgálati technológiák telepítése Kazincbarcikán 15 882 700 9 529 620
SH/1/1-2015-006 IKO Bt. Gyógytornász egészségügyi centrum létrehozása a kazincbarcikai kistérségben 3 397 438 2 378 207
SH/1/1-2015-007 Tóth Marianna A Pizza Bázis Büfé Étteremmé válásának támogatása kategória váltással Kazincbarcikán 9 560 480 4 780 240
SH/1/1-2015-014 NITECH 2004 Kft. Szegcsavarok és karimák gyártása 15 314 000 9 188 400
SH/1/1-2015-011 Siető Katalin ZsoNa ajándékműhely 2 032 000 1 422 400
SH/1/1-2015-012 Protip Kft. Ifjúsági kemping kialakítása a Vadna tavon 29 490 000 17 694 000
SH/1/1-2015-013 Csipkés Béla Dorianne papírkollekciók 1 493 000 1 045 100

 

4. pályázati kör (2016)

 

Projekt száma Kisprojekt kedvezményezett Projekt címe Projekt összköltsége Támogatás összege
SH/1/1-2016-002 Protip Kft Szabadtéri fitness park és játszótér kialakítása a Vadna tavon                  16 650 700                             7 650 900
SH/1/1-2016-004 Vörös Sándor Eszközbeszerzés levendulás és kiskertészet létesítéséhez                    1 142 819                               529 757
SH/1/1-2016-005 Start Marketing Kft. 4x4Land                    7 135 126                             4 994 588
SH/1/1-2016-006 Antioxidáns Kft. Innovatív termékfejlesztést és szolgáltatásnyújtást megalapozó műanyagipari fejlesztő-laboratórium létrehozása                    4 224 800                             2 463 132
SH/1/1-2016-008 Tandi 98 Kft. Regel-air szellőző piaci bevezetése 2 254 000 1 577 800
SH/1/1-2016-009 W-ThermoChem Kft. W-ThermoChem Kft. Technológia fehjlesztése munkahelyteremtéssel Kazincbarcikán  

6 885 508

 

4 819 856

SH/1/1-2016-011 DS Barcika Kft. Hermann HEB-1206-FH Standard hímzőgép beszerzése                    6 486 367                             5 000 000
SH/1/1-2016-012 Siető Katalin EV ZsoNa ajándékműhely gépparkjának fejlesztése                    4 267 821                             2 331 622
SH/1/1-2016-014 Nor-Team Kft. Árnyékolástechnikai tervek valósághű szemléltetése                    4 395 260                             1 525 104
SH/1/1-2016-016 Szaniszló Csaba EV Szaniszló Csaba EV eszközbeszerzése                    2 296 700                               770 000
SH/1/1-2016-017 IKO Bt. Gyógytornász egészségügyi centrum szolgáltatásainak fejlesztése                    1 791 422                             1 254 009
SH/1/1-2016-019 Lura Kft. Turisztikai szolgáltatások fejlesztése a Lura Kft-nél                  16 689 608                             6 306 583
SH/1/1-2016-020 Márton István EV Kocka Snack Bár                  14 334 920                             3 402 517

 

Mi az a Svájci Projekt?

„Kazincbarcika és vonzáskörzete munkahelyteremtő fejlesztése” címmel Kazincbarcika Város Önkormányzata három szomszédos helyhatósággal, Bánhorvátival, Rudabányával és Sajókazával karöltve összehangolt fejlesztési projekteket valósít meg a Svájci Hozzájárulási Program 1,4 milliárd forintos támogatásával.

A projekt több projektelemből épül fel, amelyek túlnyomó részben a helyi gazdaságfejlesztést célozzák (összhangban a projekt címével és célkitűzésével), ehhez képest kiegészítő jellegűek a kapcsolódó imázs formálást célzó kommunikációs és kulturális kínálatot bővítő projektelemek.

A gazdaságfejlesztési projektelemek:

 • Üzleti- és Szolgáltató Központ (Inkubátorház) kialakítása a volt központi iskola épületéből
 • Vállalkozásfejlesztési pályázati alap (ún. „Svájci Alap”) a munkahelyteremtő fejlesztési projektek támogatására

További projektelemek:

Kulturális-természeti értékek bemutatása főként társadalmi nevelés céljából, turisztikai szolgáltatások fejlesztése

 • Kiállító-, konferencia és tehetséggondozó központ a Radvánszky-kastélyban – projektgazda: Sajókaza Önkormányzata
 • Rudapithecus Park és tematikus útvonal kialakítása Rudabányán – projektgazda: Rudabánya Város Önkormányzata
 • Damasa-tanösvény kiépítése, felszerelése, falumúzeum felújítása – projektgazda: Bánhorváti Önkormányzata Kép4

Kiegészítő tevékenységek

 • Kulturális programok
 • Kommunikáció és PR tevékenységek